Mer om våra aktiviteter

Mer om våra aktiviteter

Sysselsättning kan erbjudas på vår bondgård med både allmänt förekommande arbetsuppgifter på en gård som t. ex. djurskötsel och också en snickeriverkstad. Gården använder vi också ofta som utflyktsmål med t.ex. skogspromenader och svampplockning som aktivitet.


Vi har också en musikverksamhet, företrädesvis på individuell nivå, som utnyttjas flitigt.


När funktionsnivån så medger hjälper vi våra klienter att hitta lämplig sysselsättning som t.ex. olika kurser, praktikplatser eller någon form av studier. Rekreation och tillfälle till spontant och kravlöst umgänge med andra är av mycket stor vikt. Därför har vi årligen återkommande aktiviteter som

skid- och fiskeresor till Sälen.


Allteftersom den egna förmågan ökar får man ta allt större ansvar för olika aspekter av sitt eget liv och när man är redo kan man flytta till vårt träningsboende där omvårdnaden successivt minskar med trygghet och kontinuitet som grund. Vårt träningsboende är beläget i fastigheter dels i Gamla Uppsala och dels i Svartbäcken som också är lugna bostadsområden med närhet till stadskärnan. Här har man egna lägenheter med eget sanitetsutrymme. Här förbereds man för ett alltmer självständigt liv som kan kombineras med t.ex. studier eller någon praktikplats.


Patienterna har i detta skede kvar samma kontaktmän som tidigare vilket gör att kontinuiteten i omvårdnaden säkerställs. De som bor i träningsboendet har också tillgång till samma sovande jour som övriga.


Under tiden patienten finns inom vårt träningsboende planeras för tiden efter Alba. Regelbunden kontakt hålls då med uppdragsgivaren som är med och planerar hur boende, sysselsättning etc skall se ut när patienten slutligen flyttar till hemkommunen. Kontakten med Alba trappas ned successivt och avslutas först när det terapeutiska arbetet anses färdigt. Vi anser det oftast önskvärt att den terapeutiska kontakten bibehålls en tid efter flytt från behandlingshemmet.